invicible

28 tekstów – auto­rem jest in­vi­cib­le.

Tęsknisz za nim, a prze­cież jest tu. Boisz się, że go stra­cisz, a prze­cież właśnie pat­rzy w two­je oczy. Nie próbuj­my układać de­finic­ji miłości. Jest piękna i nie mu­simy wiele o niej wiedzieć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 stycznia 2011, 20:47

Sko­ro już wspom­niałeś o więziach między­ludzkich... cza­sami to działa tyl­ko w jedną stronę. U mnie na­wet zaw­sze- dla­tego się boję. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2010, 22:57

Chcę po­wie­dzieć, że wiem jak to jest czuć się zu­pełnie nieistotnym. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 listopada 2010, 18:21

Cza­sem wys­tar­czy jed­no przy­pad­kiem rzu­cone słowo oso­by trze­ciej i dochodzi do ciebie fakt, że mi­mo lęku, który cię ogar­nia, nap­rawdę jes­teś dzielna.

Z de­dykacją dla Pat­ta ;) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 listopada 2010, 22:57

Życie- ty­le ra­zy zas­ta­nawiałam się nad je­go sen­sem. W re­zul­ta­cie zaw­sze czułam się bez­nadziej­nie. Sko­ro już mam to życie- żyję naj­le­piej, jak pot­ra­fię. Za­bijają mnie tyl­ko ta­kie przemyślenia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 listopada 2010, 20:07

I nie mów mu, że nie możesz bez niego żyć, sko­ro nie zas­ma­kowałaś życia z nim. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 listopada 2010, 15:50

Niektóre nie­szczęścia zakładają maskę. Jes­teśmy szczęśli­wi z po­wodu, z które­go po­tem cier­pi­my la­tami. Miłość pot­ra­fi być złośliwa. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 października 2010, 14:38

Nie myślę już o To­bie. Myślę o tym, żeby o To­bie nie myśleć. I nie wiem już, co gorsze. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 października 2010, 15:17

Ból jest zaw­sze skut­kiem błędu lub sukcesu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2010, 13:46

Praw­dzie na­leży pat­rzeć w oczy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 października 2010, 13:47

invicible

Harlan Coben- "W głębi lasu"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

invicible

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność